1954
1975​​  ទ័ពអាកាសខែ្មរ

Toap Akas Khmer
..
Khmer Air Force
១៩៥៤ - ១៩៧៥Logo AVRK
About us                                                  Khmer translation is ongoing / Traduction en Khmer en cours                                         Français / English
Logo KAF

 Si vous ne voyez pas les caractères ci-dessous comme sur la photo ci-dessus, vous devez rajouter les polices de caractères

The sreenshot above is what you should see.
If you don't see properly Khmer characters below, you need to download Khmer fonts

ទ័ពអាកាសខែ្មរ បាននាំនឹងបងើ្កតអោយយើងជាយុទ្ឋជននូវការចេះដឹងនឹងឧបនិស័្សយទៅលើមុខវិជា្ចគ្រប់ផែ្នក។ យើងជា ពលទាហាន យន្តការី អាកាសយានឹក បុគ្គលឹកការិយាល័យ វីជា្ចពេទ្យនៅក្នុងទ័ពអាកាស ប្តេជ្ញាបំរើប្រទេសជាតិនឹងការពារសេរីភាព។ យើងសូមឧទ្ទឹស កម្រងគេហទំព័រនេះជូនចំពោះមិត្តរួមអាវុធយើងដែលបានបូជាជីវិតក្នុងមូលហេតុនេះ។ គឺជាចំណងអនុស្សាវរីយមួយចំពោះគ្រួសារ បុត្រធីតា
ចៅស្រី ចៅប្រុស យើងដែលបានរសាត់អណ្តែតនឺងរាយពាសពេញពិភពលោក។ ឯកសារនឹងរូបភាពទាំងអស់នេះ គឺចងក្រងឡើងដោយ
នរោត្តម បាលី
។ ការខ្វះខាតអាស្រ័យទៅលើ សមាជិកដែលនៅរស់រានមានជីវឹត ជាអ្នកជួយបំពេញ បន្ថែមទៅលើប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ។


ពីរាជាណាចក្រកម្ពុជា មកដល់ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ

តទៅទៀត